Studerandeavgifter

Konst- och kulturutbildningar tar ut en studerandeavgift, vilken varierar beroende på om utbildningen får statsbidrag eller inte, och framgår på konstkulturutbildning.se.
Information om eventuella kostnader utöver studerandeavgiften hänvisas till utbildningsanordnaren.