Anmäl brister i en utbildning

Om du ser brister i en utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kan du anmäla det till oss. Då utreder vi ärendet och granskar om utbildningen bedrivs på rätt sätt. Skulle myndigheten hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Prata först med den som bedriver utbildningen

Om du är missnöjd med din utbildning bör du i första hand ta upp detta med den som anordnar utbildningen. Vänd dig exempelvis till utbildningsledaren eller någon ansvarig chef. Prata gärna med andra som går samma utbildning för att tillsammans försöka påverka. Glöm inte att involvera studeranderepresentanten, på de utbildningar där detta ska finnas.

Så här gör du en anmälan

Om du pratat med den som ansvarar för utbildningen men fortfarande är missnöjd med hur utbildningen fungerar så kan du skicka en anmälan till myndigheten.

Du kan anmäla brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

  • yrkeshögskoleutbildningar
  • uppdragsutbildningar inom yrkeshögskolan
  • behörighetsgivande förutbildningar inom yrkeshögskolan
  • kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan
  • tolkutbildningar inom folkbildningen
  • konst- och kulturutbildningar
  • utbildningar med endast tillsyn

Anmäl genom formuläret Anmälan om brist i utbildning.  

Uppgifterna i din anmälan blir allmän handling

Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms som hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur myndigheten hanterar personuppgifter. 

Detta utreder vi

Vi utreder ärenden som handlar om hur en utbildning genomförs. Granskningen sker utifrån det regelverk som utbildningen styrs av. Om frågorna ligger utanför de områden som vi ansvarar för så kan vi i vissa fall hänvisa vidare till andra myndigheter. Det kan till exempel röra frågor om studiemedel och diskriminering.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar eller anmälningar om utbildningar som har avslutats.

Läs mer om regelverket.

Så här går en utredning till

När myndigheten får en anmälan om brister i en utbildning så kontaktar vi den ansvarige utbildningsanordnaren och skickar över det underlag som inkommit till oss. Vi begär sedan in det underlag som vi bedömer behövs för att utreda klagomålet. De flesta anmälningsärenden utreds via mejl- eller telefonkontakter men ibland bokar vi in en tid för ett besök på plats.

När vi har fått in ett tillräckligt utredningsunderlag så skickar vi det till anmälaren som får möjlighet att lämna synpunkter på det.

Enligt lag ska vi vara opartiska när vi utreder ett ärende. Detta innebär att vi varken företräder utbildningsanordnaren eller den som anmäler.

Vad kan en anmälan leda till?

När utredningen är klar skriver vi ett beslut. I beslutet gör myndigheten en bedömning om utbildningsanordnaren har uppfyllt sina åtaganden enligt regelverket eller brustit på något sätt. Om vi finner att det finns brister i utbildningen så kräver vi att utbildningsanordnaren vidtar åtgärder för att rätta dessa.

Beslutet skickas till anmälaren och utbildningsanordnaren. Om det finns en ledningsgrupp för utbildningen skickas det även till denna. Beslutet publiceras också här på myndighetens webbplats myh.se.Myndigheten utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till någon enskild.

Har du några frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-209 01 00. Be att få prata med någon utredare som arbetar med anmälningsärenden.