Nya bestämmelser – april 2016

Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) och i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYHF).

De nya bestämmelserna träder i kraft den 15 april 2016. Huvudparten börjar emellertid tillämpas senare.

Genom förändringarna genomförs vissa av Utbildningsdepartementets förslag En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.

De nya bestämmelserna i förordningarna tillämpas första gången på utbildningar som beslutas efter ikraftträdandet. Undantag gäller för lärande i arbete, tillsyn, kvalitetsgranskning, utvärdering och uppföljning och utlämnande av uppgifter (2 kap 3 §, 4 kap 8-11 §§) samt för de nya bestämmelserna i MYHF som tillämpas direkt från den 15 april 2016.

Förordningsförändringar från 2016-04-16 (pdf)

Sammanfattning av ändringarna

Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF)

Nytt

 • Utbildningen ska ha en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering. Tidigare skulle utbildningen ha en från samhällssynpunkt lämplig placering.
 • Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns platser för lärande i arbete på en arbetsplats och att dessa uppfyller de krav som finns för utbildningen, om sådant lärande ingår i utbildningen. Detta krav fanns inte uttryckt i förordningen tidigare.
 • I utbildningsplanen ska omfattningen av lärande i arbete på en arbetsplats framgå om sådant lärande ingår i utbildningen.
 • Att det krävs särskilda skäl för att kräva förkunskaper avseende yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än gymnasiekurser på nationella program.
 • Bemyndigande för myndigheten att meddela föreskrifter om krav på särskilda förkunskaper och villkor när det gäller utbildningar med inriktning som kräver nationellt likvärdigt innehåll.
 • Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval göras genom lottning.
 • Det har införts vissa krav avseende de olika urvalsgrunderna särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
 • En definition av tillsyn har införts.
 • Myndighetens granskning av utbildningens kvalitet ska ske utifrån kvalitetskriterier.
 • Bemyndigande för myndigheten att meddela föreskrifter om kvalitetskriterier.
 • De uppgifter som myndigheten begär att utbildningsanordnaren ska lämna ska avse specifika ändamål för myndighetens tillsyn, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering.
 • Statsbidrag respektive särskilda medel får lämnas för svenska med yrkesinriktning, men språkstödet är inte längre ett kriterium för fördelningen av statsbidrag eller särskilda medel.
 • Lämpligheten av en utbildnings regionala eller nationella placering utifrån arbetslivets behov blir ett kriterium vid konkurrens om statsbidrag eller särskilda medel att utbildningen. Tidigare gällde en från samhällssynpunkt lämplig regional placering.

Ändrade samt nya rubriker

I övrigt innebär ändringarna omstruktureringar genom

 • nya sätt dela in bestämmelserna i stycken eller punkteringar,
 • omformulerade eller flyttade texter samt
 • förtydliganden.

Förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYHF)

Nytt

 • Myndighetens tillsyn och kvalitetsgranskning ska avse enskilda utbildningar och även avse utbildningsanordnarens eget kvalitetsarbete.
 • Kvalitetsgranskningen kan ha en övergripande karaktär utifrån olika teman.
 • Myndigheten ska lämna råd och vägledning inom ramen för sin tillsyn.

 

Ta del av Utbildningsdepartementets promemoria En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap på regeringen.se