Bestämmelser som trädde i kraft 2017

Regeringen fattade 2017 beslut om ändringar i förordningen om yrkeshögskolan, om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt utfärdade en helt ny förordning som benämns förordningen om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

Förändringarna var ett led i genomförandet av de förslag som Utbildningsdepartementet tog fram i promemorian Ds 2015:41, En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, och i den efterföljande propositionen 2015/16:198 med samma namn.

Förordningen om yrkeshögskolan

Nyheterna i YHF innebar att enstaka kurser infördes inom yrkeshögskolan. De kan anordnas om det finns tomma platser på yrkeshögskoleutbildningen. Det tillkom även nya bemyndiganden för myndigheten att utfärda föreskrifter.

En annan nyhet var att anordnaren, för att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan, ska ha den kompetens och förutsättningar som krävs samt se till att personer som anlitas för utbildningen har rätt kompetens och att dessa personer får kompetensutveckling. 

Dessutom ska myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel även beakta resultatet från sin tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. 

Förordningen om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

Förordningen innebär en möjlighet för en utbildningsanordnare, som anordnar en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, att även kunna ansöka om att få anordna behörighetsgivande förutbildning för den ordinarie utbildningen.

Förutbildningen ska ge den studerande kunskaper så att denne ska kunna bli behörig till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Den studerande som har klarat av förutbildningen med godkänt resultat ska sedan direkt kunna antas till den aktuella ordinarie utbildningen inom yrkeshögskolan.

Kraven för att få anordna en behörighetsgivande förutbildning är dock att det ska finnas en brist eller antas finnas en brist på behöriga sökande och det ska behövas kvalificerad arbetskraft med en sådan kompetens som yrkeshögskoleutbildningen ger.

Förordningen om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Bestämmelserna medger att en behörighetsgivande förutbildning även kan ges inom ramen för uppdragsutbildning. För att få starta en behörighetsgivande förutbildning krävs en anmälan, i likhet med vad som gäller för en ordinarie uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan.

Ladda ner pdf-fil med mer detaljer om ändringarna i förordningen.
Observera att pdf-filen uppdaterades med ny version 2017-02-14.

Ta del av propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap på regeringen.se