Nya bestämmelser – mars 2017

Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning (UYHF) samt utfärdat en helt ny förordning som benämns förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan (BFYHF).

Genom förändringarna fortsätter genomförandet av de förslag som Utbildningsdepartementet har tagit fram i promemorian Ds 2015:41, En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, och i den efterföljande propositionen 2015/16:198 med samma namn.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 7 mars 2017 med vissa undantag, se nedan.

Förordningen om yrkeshögskolan

Nyheterna i YHF innebär att enstaka kurser har införts inom yrkeshögskolan. De kan anordnas om det finns tomma platser på yrkeshögskoleutbildningen. Det har även tillkommit nya bemyndiganden för myndigheten att utfärda föreskrifter.

En annan nyhet är att anordnaren, för att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan, ska ha den kompetens och förutsättningar som krävs samt se till att personer som anlitas för utbildningen har rätt kompetens och att dessa personer får kompetensutveckling. Börjar gälla för utbildningar vars beslut fattas efter den 1 april 2017.

Dessutom ska myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel även beakta resultatet från sin tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. Börjar gälla för utbildningar vars beslut fattas efter den 1 april 2017.

Förordningen om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

I korthet innebär den nya förordningen en möjlighet för en utbildningsanordnare, som anordnar en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, att även kunna ansöka om att få anordna behörighetsgivande förutbildning för den ordinarie utbildningen.

Förutbildningen ska ge den studerande kunskaper så att denne ska kunna bli behörig till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Den studerande som har klarat av förutbildningen med godkänt resultat ska sedan direkt kunna antas till den aktuella ordinarie utbildningen inom yrkeshögskolan.

Kraven för att få anordna en behörighetsgivande förutbildning är dock att det ska finnas en brist eller antas finnas en brist på behöriga sökande och det ska behövas kvalificerad arbetskraft med en sådan kompetens som yrkeshögskoleutbildningen ger.

Förordningen om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

De nya bestämmelserna medger att en behörighetsgivande förutbildning även kan ges inom ramen för uppdragsutbildning. För att få starta en behörighetsgivande förutbildning krävs en anmälan, i likhet med vad som gäller för en ordinarie uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan.

Ladda ner pdf-fil med mer detaljer om ändringarna i förordningen.
Observera att pdf-filen uppdaterades med ny version 2017-02-14.

Ta del av propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap på regeringen.se