Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde.

Olika former av tillsyn

Vi genomför inledande tillsyn på alla nya utbildningar för att säkerställa att det som krävs för att bedriva en utbildning finns.

Utbildningarna granskas även genom fördjupad tillsyn, vilket innebär att myndigheten kontrollerar att pågående utbildningar bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform.

Om någon anmäler brister i utbildningen, kan myndigheten välja att göra en tillsyn på förekommen anledning. Granskningen anpassas då till att kontrollera just det anmälan gäller.

Tillsynen kan leda till krav på åtgärder

Efter tillsynen fattar myndigheten ett beslut. Om tillsynen visar på brister, beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer på utbildningsanordnaren. Om bristerna inte rättas till, kan myndigheten använda sanktioner, exempelvis genom att statsbidraget inte betalas ut.