Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde.

Vi gör tillsyn på olika sätt

Vi genomför inledande tillsyn på alla nya utbildningar för att säkerställa att det som krävs för att bedriva en bra utbildning är på plats.

Utbildningarna granskas även genom fördjupad tillsyn, som innebär att myndigheten kontrollerar att pågående utbildningar bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform.

Om någon, ofta en person som går på utbildningen, anmäler brister i utbildningen, kan myndigheten välja att göra en särskild granskning. Granskningen anpassas då till att kontrollera just det anmälan gäller.

Tillsynen kan leda till krav på åtgärder

När tillsynen är klar fattar myndigheten ett beslut. Om tillsynen visar på brister, beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer på den som driver utbildningen.

Om bristerna inte rättas till, kan myndigheten använda sanktioner, som till exempel att statsbidraget inte betalas ut.