Anmälan om Performing Arts School – Dans i Göteborg AB, Göteborg

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Performing Arts School i Göteborg.

Av anmälan framgår bland annat att anmälaren har skrivits ut från utbildningen utan vederbörandes vetskap. Utredningen visar att utbildningsanordnaren inte har skrivit ut anmälaren från utbildningen. Utifrån underlaget i ärendet kan inte myndigheten se att anordnaren har agerat på ett sätt som är i strid med regelverket.

Vidare konstaterar myndigheten att det står ord mot ord huruvida utbildningsledaren har uppmanat anmälaren att lämna utbildningen, samt att anmälaren har framfört sina synpunkter om utbildningsledarens beteende. Anmälaren kan inte visa skriftlig dokumentation som styrker vederbörandes påståenden. Huvudregeln är att den person som hävdar att något brustit är den som har bevisbördan att så är fallet.

Anmälan om Performing Arts School – Dans i Göteborg AB, Göteborg (pdf)