Anmälan om Skådespelarprogrammet - Calle Flygare Teaterskola AB. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan gällande utbildningen Skådespelarprogrammet. Utifrån underlaget i utredningen bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren säkerställer att de studerande har förutsättningar att nå kursmålen

Anmälaren menar att utbildningens kvalitet brister på grund av det distansupplägg som anordnaren har infört med anledning av covid-19 pandemin. Anmälaren har också synpunkter på att vissa klasser har undervisning i lokalerna, vilket hen menar strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbildningsanordnaren har redogjort för hur de har anpassat undervisningen under våren 2020 med anledning av pandemin. De har även redogjort för hur de har informerat de studerande om förändringarna och hur de har säkerställt att de studerande får förutsättningar att nå kursernas mål.

Myndigheten för yrkeshögskolan har sedan Folkhälsomyndighetens rekommendationen om att bland annat konst- och kulturutbildning ska bedrivas på distans kommunicerat att respektive anordnare avgör hur utbildningarna ska genomföras. Myndigheten har också uttryckt att det är önskvärt att studerande kan avsluta terminer och utbildningar så långt det är praktiskt möjligt.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren med anledning av pandemin har vidtagit åtgärder som är i linje med de direktiv som kommunicerats av myndigheten under våren 2020. Utbildningsanordnaren har även redogjort för hur de på olika sätt säkerställer att de studerande har förutsättningar att nå kursmålen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav.

Det är utbildningsanordnaren som bedömer om man kan göra ett studieuppehåll

Anmälaren anför att hen med anledning av det förändrade undervisningsupplägget har ansökt om studieuppehåll men hen har nekats detta av anordnaren. Anmälaren är missnöjd med detta besked.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man har informerat anmälaren och övriga studerande om att det förändrade undervisningsupplägget inte är tillräcklig grund för att bevilja ett studieuppehåll.

På förfrågan om utbildningsanordnaren har hanterat anmälarens begäran i enlighet med deras rutin om studieuppehåll svarar anordnaren ja.

Myndighetens syn är att det är utbildningsanordnaren som bedömer om man som studerande får göra ett studieuppehåll under utbildningen. Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har en rutin för hur studieuppehåll ska bedömas och hanteras och man har följt rutinen i anmälarens fall.

Myndigheten bedömer att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om Skådespelarprogrammet - Calle Flygare Teaterskola AB. Stockholm (pdf)