Resultat efter tillsyn av betyg eller intyg, utbildningsbevis och dokumentationen av studieresultat i konst- och kulturutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har under hösten 2019 genomfört en tillsyn av betyg eller intyg, utbildningsbevis och dokumentationen av studieresultat i konst- och kulturutbildningar.

Granskningen omfattade områdena Betyg och intyg, Kursplaner och Studiedokumentation. Tio konst- och kulturutbildningar omfattades av granskningen.

Bristerna fördelade sig enligt följande:

Granskningsområde Antal utbildningar som fått kritik Antal utbildningar som fått påtalande Antal utbildningar utan kritik eller påtalande
Betyg och intyg 10 0 0
Kursplaner 10 0 0
Studiedokumentation 6 1 3

 

Myndigheten lämnar kritik när det finns avvikelser som strider mot de krav som författningarna ställer. Utbildningsanordnaren behöver åtgärda sådana brister.Myndigheten lämnar ett påtalande när utbildningsanordnaren behöver uppmärksamma ett förhållande som annars kan leda till att kraven i regelverket inte uppfylls.

Betyg och intyg

I den utbildningsplan som finns för varje utbildning anges om de studerande får betyg eller intyg efter att en kurs har genomförts. Om betyg inte ges ska ett intyg utfärdas där den studerandes kunskaper dokumenteras. Det ska då framgå vilken eller vilka delar av en kurs som den studerande har slutfört. En studerande som har avslutat en utbildning ska på begäran få ett utbildningsbevis där utbildningens innehåll och den studerandes resultat anges.

Här följer en sammanfattning av de brister som myndigheten har iakttagit på området:

• Betygssättningen grundar sig inte konsekvent på en bedömning av varje studerandes   uppfyllnad av de mål som angetts för en kurs.

• Betygsättningen sker inte på ett likvärdigt sätt då hänsyn i vissa fall tas till varje studerandes individuella förutsättningar.

• Betyg har inte satts i tid efter att kurser har genomförts utan först i slutet av läsåret.

• Studerande har fått betyget Icke godkänt trots att inget betyg skulle ha satts då det saknats underlag för bedömning.

• Utbildningsanordnare har inte satt betyg eller utfärdat utbildningsbevis för vissa studerande trots att det skulle ha gjorts.

• Det saknas tillräckliga eller korrekta uppgifter om utbildningens innehåll eller den studerandes resultat i utbildningsbevisen. Till exempel speglar de kurser som anges i utbildningsbevisen inte alltid de som följer av uppgifterna i utbildningsplanen. I ett fall där intyg ges istället för betyg framgår det inte vilka delar av en kurs som en studerande har slutfört.

• Det anges inte i utbildningsbevisen att vissa studerande har gjort förtida avbrott och därmed inte slutfört hela utbildningen.

Kursplaner

Kursplanerna ska bland annat ge de studerande följande uppgifter om varje kurs:

• kursens mål,
• kursens huvudsakliga innehåll,
• de former för kunskapskontroll som ska tillämpas, och
• om betyg ska sättas på kursen och i så fall de principer för betygssättning som ska tillämpas.

Kursplanerna ska göra det förutsägbart för de studerande vad de prestera för ett visst betyg eller för att bedömas ha slutfört hela eller delar av en kurs.

Sammanfattningsvis har myndigheten har funnit följande brister:

• Det saknas obligatoriska uppgifter i kursplanerna eller att de uppgifter som anges är felaktiga eller otydliga. Exempelvis att de mål som anges inte tydliggör det förväntande läranderesultatet eller att kunskapskontrollerna inte överensstämmer med de som faktiskt tillämpas.

• Former för kunskapskontroll sammanblandas med principer för betygssättning. Exempelvis att den studerande ska redovisa sina arbeten för att få betyget Godkänt.

• Det ställs krav om närvaro för att få betyget Godkänt.

• Benämningarna på kurser och omfattningen i veckor överensstämmer inte mellan vad som anges i kursplanerna och i utbildningsplanen.

Studiedokumenation

I utbildningsplanen anger varje utbildningsanordnare hur kunskapskontroller och de studerandes resultat ska dokumenteras. Det är viktigt att detta dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis ska en utbildningsanordnare kunna redovisa på vilka grunder ett betyg har satts eller vilken eller vilka delar av en kurs som en studerande har slutfört.

Myndigheten har till uppdrag att föra ett register över de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis. Utbildningsanordnarna ska därför lämna in sådana uppgifter till myndigheten. Det är viktigt att dessa uppgifter är fullständiga och korrekta.

Myndigheten har sammanfattningsvis iakttagit följande brister:

• De studerandes prestationer dokumenteras inte på ett tillfredsställande sätt.

• Inkompletta eller felaktiga uppgifter om studieresultat har skickats till myndigheten. Exempelvis har betyg som rapporterats in inte varit kompletta.

• Kopior av samtliga utbildningsbevis har inte skickats till myndigheten.

Ärenden tillsyn konst och kultur 2019 (pdf)