Tillsyn av Skådespelarprogrammet – Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm

Myndigheten har genomfört en tillsyn av konst- och kulturutbildningen Skådespelarprogrammet som anordnas av Calle Flygare Teaterskola AB. Tillsynen gäller den halvtidsbedömning som anordnaren genomför av de studerande efter ett år av den tvååriga utbildningen. Myndigheten riktar kritik mot anordnaren då tillämpningen av halvtidsbedömningen inte uppfyllde författningarnas krav. Under utredningen har anordnaren visat hur man avser att åtgärda bristen.

Myndighetens syn är att en studerande på en konst- och kulturutbildning har rätt att fullfölja den utbildning som hen har antagits till.

I de fall som en studerande inte kan fullfölja utbildningen på grund av bristande studieprestation behöver det vara avhängigt av att en eller flera kurser har förkunskapskrav. Om en kurs kräver förkunskaper från andra kurser i utbildningen ska detta framgå av kursplanen. Principen är att den studerande som fått minst betyget Godkänt (G) i genomförda kurser ska ha de kunskaper som krävs för nästkommande kurs i utbildningen.

Av utredningen framgår att efter år 1 genomför anordnaren en halvtidsbedömning av hur den studerande ligger till i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som förväntas. De studerande som inte bedöms ha uppnått den förväntade nivån och därmed inte kunna tillgodogöra sig år två av utbildningen nekas att påbörja år två.

Under utredningen har utbildningsanordnaren meddelat att man ska revidera sina rutiner för pågående och kommande utbildningsomgångar. Man ska även revidera kursplanerna och lägga in information om att kurserna som bedrivs under år två har förkunskapskrav i form av att de studerande ska vara godkända i kurserna som genomförs under år 1.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens tillämpning av halvtidsbedömning inte uppfyllde författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har visat hur man avser åtgärda ovanstående brist och myndigheten avslutar ärendet.

Tillsyn av Skådespelarprogrammet - Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm (pdf)