Anmälan om Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk – Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Umeå universitet, Östersund

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk i Östersund.

Anmälaren menar att en språkhandledare på utbildningen har bristande kompetens och att anordnaren inte tar vederbörandes synpunkter på allvar.

Myndighetens tillsynsansvar är att granska anordnarens process med att säkerställa att språkhandledaren har rätt kompetens och hur man har hanterat eventuella synpunkter som har framkommit.

Myndigheten konstaterar att anordnarens beskrivning av processen om hur de har arbetat med att säkerställa språkhandledarens kompetens i både rekryteringen och under utbildningen speglar skrivningarna i myndighetens riktlinjer och ansökan. Vidare konstaterar myndigheten att anordnaren har hanterat anmälarens synpunkter på ett sätt som är i linje med beskrivningen i ansökan.

Myndigheten bedömer att anordnaren uppfyller författningarnas krav och avslutar ärendet.

Anmälan om Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk – Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Umeå universitet, Östersund (pdf)