Inledande tillsyner 2012

Inledande tillsyn görs när en ny utbildning precis har startat. Syftet är att undersöka om förutsättningarna finns för att utbildningen ska kunna genomföras med god kvalitet.

Metoden för den inledande tillsynen innebär att myndigheten går igenom det material som finns i myndighetens databaser samt begär in handlingar som berör områdena antagning och urval, kursplaner, studerandeinflytande, planering för undervisningen och förutsättningar för kvalitetsarbete i ledningsgruppen. Materialet bedöms utifrån de författningar som gäller för yrkeshögskolan och den utbildningsplan som gäller för utbildningen.

Tillsynen kan efter granskning resultera i fyra olika beslutsnivåer:

  1. Beslut efter inledande tillsyn utan kritik
  2. Beslut efter inledande tillsyn efter komplettering av handlingar
  3. Beslut efter inledande tillsyn med krav på åtgärder
  4. Beslut om fördjupad granskning i samband med inledande tillsyn

Nedan hittar du en sammanställning av beslut fattade i samband med den inledande tillsynen för nystartade utbildningar hösten 2012.

För att ta del av beslut för specifik utbildning tar du kontakt med myndigheten och begär tillgång till diarieförd handling via registrator@myh.se.

Beslut efter inledande tillsyn utan kritik
Vid granskningen bedömdes utbildningen uppfylla samtliga krav som ställs.

Beslut efter inledande tillsyn efter komplettering av handlingar
Efter komplettering bedömdes utbildningen uppfylla samtliga krav som ställs.

Beslut efter inledande tillsyn med krav på åtgärder
Efter komplettering bedömdes utbildningen inte uppfylla de krav som ställs. Myndigheten har i beslutet ställt krav på att utbildningsanordnaren vidtar åtgärder för att uppfylla kraven.

Beslut om fördjupad granskning i samband med inledande tillsyn
Efter komplettering bedömdes utbildningen inte uppfylla de krav som ställs. Myndigheten har i beslutet bestämt att genomföra en fördjupad granskning av utbildningen.