Inledande tillsyner 2013

Inledande tillsyn görs när en ny utbildning precis har startat. Syftet är att säkerställa att det som krävs för att hålla en bra utbildning är på plats.

Alla de 317 yrkeshögskoleutbildningarna som startade för första gången under hösten 2013 har fått inledande tillsyn.

Inför den inledande tillsynen har utbildningsanordnaren skickat in material som visar på hur utbildningen genomförs. En utredare från myndigheten har granskat dokumenten som utbildningsanordnaren har skickat in. Materialet bedöms utifrån de författningar som gäller för yrkeshögskolan och den utbildningsplan som gäller för utbildningen.

Utbildningar som är kortare än två år och omfattar mindre än 400 YH-poäng har granskats på fler områden än längre utbildningar. Orsaken till det är att de längre utbildningarna också kan komma att få en regelbunden tillsyn under utbildningens första omgång. Utredaren har också kontaktat utbildningsledaren och en studeranderepresentant för att ställa kompletterande frågor i tillsynen av de kortare utbildningarna.

Tillsynen kan efter granskning resultera i tre olika typer av beslut:

  1. Beslut efter inledande tillsyn utan kritik
    De krav som författningarna ställer bedöms vara uppfyllda på samtliga granskade punkter.

  2. Beslut efter inledande tillsyn med kritik
    Utbildningen har inte levt upp till de krav författningarna ställer på samtliga granskade punkter. Utbildningsanordnaren har dock visat att de har åtgärdat bristerna eller hur de kommer att förebygga att bristerna uppstår igen.

  3. Beslut efter inledande tillsyn med kritik och uppföljning av åtgärder
    Utbildningen har inte levt upp till de krav författningarna ställer på samtliga granskade punkter. Utbildningsanordnaren ska också visa för myndigheten att de har åtgärdat bristerna eller hur de kommer att förebygga att bristerna uppstår igen i en uppföljning.

Nedan hittar du en sammanställning av beslut fattade i samband med den inledande tillsynen för nystartade utbildningar hösten 2013.

För att ta del av beslut för en specifik utbildning tar du kontakt med myndigheten och begär tillgång till diarieförd handling via registrator@myh.se.