Inledande tillsyner 2014

Inledande tillsyn görs när en ny utbildning precis har startat. Syftet är att säkerställa att det som krävs för att hålla en bra utbildning är på plats.

398 yrkeshögskoleutbildningar beviljades att starta för första gången under andra halvan av 2014. Bland dessa har vi gjort ett urval för att genomföra inledande tillsyn på 259 utbildningar.

Inför den inledande tillsynen har utbildningsanordnaren skickat in material som visar på hur utbildningen genomförs. En utredare från myndigheten har granskat dokumenten. Materialet har bedömts utifrån de författningar som gäller för yrkeshögskolan och den utbildningsplan som gäller för utbildningen.

Tillsynen kan efter granskning resultera i tre olika beslutsformuleringar:

  1. Beslut efter inledande tillsyn utan kritik
    De krav som författningarna ställer bedöms vara uppfyllda på samtliga granskade punkter.

  2. Beslut efter inledande tillsyn med kritik
    Utbildningen har inte levt upp till de krav författningarna ställer på samtliga granskade punkter. Utbildningsanordnaren har dock visat att de har åtgärdat bristerna eller hur de kommer att förebygga att bristerna uppstår igen.

  3. Beslut efter inledande tillsyn med kritik och uppföljning av åtgärder
    Utbildningen har inte levt upp till de krav författningarna ställer på samtliga granskade punkter. Utbildningsanordnaren ska också visa för myndigheten att de har åtgärdat bristerna eller hur de kommer att förebygga att bristerna uppstår igen i en uppföljning.

pdf-ikon Här kan du ladda ner en sammanställning av beslut fattade i samband med den inledande tillsynen 2014.

För att ta del av beslut för en specifik utbildning tar du kontakt med myndigheten och begär tillgång till diarieförd handling via registrator@myh.se.