Anmälan mot Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka gällande Kursplan och Betyg

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare 2. Av anmälan framgår att den studerande har fått utföra andra kunskapskontroller än den som anges i kursplanen vilket har gjort att betygskriterier blev otydliga. Enligt anmälaren har hen inte getts likvärdiga förutsättningar till omtentamen. Myndigheten lämnar kritik på dessa delar av anmälan som rör Kursplan och Betyg.

Utbildningsanordnaren har använt former för kunskapskontroll som inte framgår av kursplanen.

Anmälaren framför att utbildningsanordnaren ändrade och använde andra former av kunskapskontroll i kursen än de som anges i kursplanen. Anmälaren framför att anordnaren i en kurs ändrande kunskapskontrollen tentamen till grupparbete.

Utbildningsanordnaren säger att kunskapskontrollerna som användes i kursen framgår av kursansvariges egna instruktioner och att de studerande fick denna information både muntligt och skriftligt.

Myndigheten konstaterar att anordnaren har använt kunskapskontroller i en kurs som inte framgår av kursplanen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren har inte genomfört betygssättningen på ett rättssäkert sätt.

Anmälaren framför att betygskriterierna i kursen var otydliga då det var oklart vilka former av kunskapskontroller som var betygsgrundande. Anmälaren framför också att hen inte har getts likvärdiga förutsättningar till omtentamen.

Anordnaren hänvisar till kursansvariges instruktioner och information gällande kursens examination och betygssättning. Gällande anmälarens möjlighet till omtentamen menar anordnaren att man har agerat i enlighet med sin policy.

Myndigheten syn är att examination och betygssättning av en studerande är att jämföra med myndighetsutövning. Det är därför viktigt att processen är förutsägbar och genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Enligt myndighetens praxis har alla studerande rätt att få sina kunskaper, färdigheter och kompetenser bedömda i relation till kursens lärandemål vid ett ordinarie tillfälle och om man då misslyckas eller inte deltar har man alltid rätt till ytterligare en bedömning vid ett senare tillfälle. Anordnaren har rätt att ställa upp egna villkor för ytterligare bedömningar, men det ska, av utbildningsanordnarens information till de studerande, tydligt framgå vad som gäller. Det är väsentligt att den studerande ska kunna förutse när man har förverkat de chanser man har rätt till.

Myndigheten konstaterar att betygssättningen inte har genomförts i enlighet med kursens kursplan, eller utbildningsanordnarens egna policy för omtentamen. Betygssättningen har inte varit förutsägbar utifrån lämnad information till studerande. Därmed bedömer myndigheten att betygssättningen inte har skett på ett rättssäkert sätt.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Anmälan om Fastighetsförvaltare 2 - Botkryka kommun, Xenter Botkryka. Tumba (pdf)