Anmälan mot Eksjö kommun gällande bland annat Betyg och Lärande i arbete (LIA)

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-Säkerhetstekniker. Av anmälan framgår bland annat att anmälaren har synpunkter på frågorna i en tentamen, samt att anmälaren inte hade fått LIA-plats. Myndigheten lämnar kritik på granskningsområdet Betyg samt lämnar ett påtalande på området LIA. På områdena LIA, Organisation och daglig ledning samt Värdegrund lever utbildningsanordnaren upp till författningarnas krav.

Utbildningsanordnarens rutin rörande betygssättning av inlämningsuppgifter som lämnas in efter ordinarie tidpunkt uppfyller inte författningarnas krav.

Anmälaren framför att frågorna på en tentamen inte överensstämde med vad utbildaren hade lärt ut under kursen. Vidare framför anmälaren att hen inte har fått hjälp av anordnaren att klara av en kurs.

Anordnaren har redogjort för kopplingen mellan frågorna i tentamen och undervisningsmaterialet. Vidare har anordnaren redogjort för att det finns en koppling till de kursmål som gäller för kursen. Mot bakgrund av detta bedömer myndigheten att det i ärendet inte finns några uppgifter som pekar på att examinationen i kursen inte har gått till på ett rättssäkert sätt.

Myndigheten konstaterar att anordnaren har redogjort för att man har erbjudit anmälaren minst det antal försök till omprov som framgår av utbildningsplanen och informationsblad. I ärendet har det inte framkommit uppgifter som visar att anmälarens möjlighet till omprov har brustit. Myndigheten bedömer att anordnaren uppfyller författningarnas krav gällande att erbjuda de studerande möjlighet att göra om kunskapskontrollerande moment.

Myndighetens syn är att om en studerande vid det ordinarie tillfället för kunskapskontrollen har haft möjlighet att få Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG) ska hen vid det andra tillfället (det vill säga vid omprovet eller vid ny tidpunkt för inlämning) även kunna få IG, G och VG. Av uppgifterna i ärendet framgår att anordnarens rutin på utbildningen är att när en studerande inte lämnar in en betygsgrundande inlämningsuppgift vid ordinarie tidpunkt får de en ny tidpunkt för inlämning, men den studerande kan inte då längre få betyget VG. Myndigheten bedömer att detta inte är i enlighet med författningarnas krav. Utbildningsanordnaren har meddelat att man ska åtgärda bristen genom att revidera informationsblad och sin rutin.

Utbildningsanordnaren hade en överenskommelse med anmälaren rörande genomförande av LIA-kursen.

Av anmälan framgår att anmälaren inte fick någon LIA-plats till en LIA-kurs då hen låg efter med några tentamina.

Utbildningsanordnaren ska se till att det finns en av utbildningsanordnaren kvalitetssäkrad LIA-plats till varje studerande senast den dag då LIA-kursen startar. Myndigheten syn är att om den studerande av någon anledning inte ska genomföra LIA-kursen enligt det gängse upplägget i utbildningen så ska det i normalfallet finnas en ömsesidig och skriftlig överenskommelse om detta, till exempel en individuell studieplan.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man hade en överenskommelse med anmälaren om att hen under LIA-kursen skulle komma ikapp med tidigare underkända kurser och genomföra LIA efter ordinarie studietid.

Myndigheten konstaterar att anordnaren och anmälaren har olika uppfattning om det fanns en sådan överenskommelse. Då anordnaren har kunnat påvisa, genom dokumentation, att man har haft en överenskommelse med anmälaren bedömer myndigheten att anordnaren har uppfyllt författningarnas krav.

Med hänsyn till att dokumentet med överenskommelsen mellan anmälaren och anordnaren är daterat flera månader efter att LIA-kursen genomfördes påtalar myndigheten vikten av att anordnaren dokumenterar överenskommelser i samband med att de genomförs.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande granskningsområdena Organisation och daglig ledning samt Värdegrund, se beslutet.

Myndigheten avslutar ärendet.

Anmälan om IT-Säkerhetstekniker - Eksjö kommun. Eksjö (pdf)