Anmälan mot Företagsekonomiska Institutet 1888 AB gällande lärande i arbete (LIA) och organisation och daglig ledning

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare. Av anmälan framgår att anmälaren anser att hen inte har fått stöd av utbildningsanordnaren att säkra en LIA-plats. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav och avslutar ärendet.

Anordnaren erbjöd anmälaren LIA-platser

Utbildningsanordnaren framför att man har erbjudit anmälaren extra stöd i sökandet efter en LIA-plats och erbjudit två arbetsplatsförlagda LIA-platser som var kvalitetssäkrade. Myndighetens samlade bedömning är därmed att utbildningsanordnaren har uppfyllt författningarnas krav.

Det fanns en utbildningsledare som ledde det dagliga arbetet

Anmälaren säger att utbildningsanordnaren inte uppfyllt sin skyldighet att erbjuda en LIA-plats då det under det sista året av utbildningen inte fanns en utbildningsledare som kunde ge anmälaren det stöd som hen behövde. Utbildningsanordnaren redogör för att det under hela utbildningens gång har funnits en utbildningsledare som haft kontinuerlig kontakt med anmälaren och gett stöd. Myndighetens samlade bedömning är att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav då det under hela utbildningens gång har funnits en utbildningsledare som skött det dagliga arbetet på utbildningen.

Anmälan om Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare - Företagsekonomiska Institutet 1888 AB. Stockholm (pdf)