Anmälan mot KYH AB Stockholm gällande betyg

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Mätningsingenjör bygg och anläggning. Av anmälan framgår att anmälaren anser att hen har fått fel betyg i en kurs samt att utbildarnas återkoppling har brustit. Myndigheten finner att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav och lämnar ett påtalande.

Myndigheten omprövar inte enskilda studerandes betyg. Det myndigheten granskar är om betygssättningen har utgått från kursmålen och om man har använt de former för kunskapskontroller och betygskriterier som framgår av kursplanen.

Utbildningsanordnaren framför att betygsättningen bygger på de kunskapskontroller som anges i kursplanen. Detta framgår även av kursplaneringen.

Av e-postkonversationen mellan utbildarna och anmälaren framgår att bedömningen har utgått från anmälarens uppfyllelse av kursmålen. Betygskriterierna i kursplanen är utformade i enlighet med författningarnas krav. Av kursplaneringen framgick när de studerande skulle få handledning och återkoppling i kursen.

Av ett kursdokument framgår dock betygsvillkor som inte relaterar till de kursmål som ställts upp i kursplanen. Genom att i kompletterande kursdokument lyfta in villkor som inte relaterar till kursplanens mål ges de studerande en missvisande bild av vad betygssättningen bygger på.

Myndigheten bedömer att betygssättning i kursen har genomförts på ett sätt som uppfyller författningarnas krav. Vidare konstaterar myndigheten att anmälaren har fått missvisande information rörande betygssättningen. Därmed påtalar myndigheten vikten av att anordnaren säkerställer en tydlig och rättvisande kommunikation med de studerande.

Anmälan om Mätningsingenjör bygg och anläggning - KYH AB Stockholm. Nacka (pdf)