Anmälan mot NBI i Sverige AB gällande studiedokumentation

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Juridisk assistent - Paralegal. Av anmälan framgår att anmälaren har begärt att få ut sitt examensbevis från utbildningsanordnaren, vilket hen inte har fått. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav men lämnar ett påtalande.

Utbildningsanordnaren framför att anmälaren begärde att få ut examensbeviset den 17 juli 2019. Den 30 augusti 2019 skickade anordnaren examensbeviset till anmälaren. På grund av semestertider och byte av utbildningsledare drog hanteringen ut på tiden. Därmed har anordnaren ändrat sina rutiner för att förhindra att en liknande situation uppstår igen.

Av författningarna framgår att en studerande som uppfyller kraven för en examen ska på begäran få ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. Myndigheten bedömer att tiden mellan anmälarens begäran och utfärdande av examensbeviset är rimlig. Dock påtalar myndigheten vikten av att anordnaren har rutiner som gör det möjligt att utfärda ett examensbevis inom rimlig tid oberoende av byte av utbildningsledare eller att det är semestertider.

Anmälan om Juridisk assistent - Paralegal - NBI i Sverige AB. Malmö (pdf)