Anmälan mot Nackademin AB gällande organisation och daglig ledning och betyg

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör. Av anmälan framgår att den studerande har blivit utskriven från utbildningen. Enligt anmälaren har anordnaren fattat beslutet utan att gett hen likvärdiga möjligheter till omtentamen och en åtgärdsplan. Myndigheten lämnar kritik på den del av anmälan som rör organisation och daglig ledning. På området betyg uppfyller anordnaren författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har bristande rutiner och felaktigt anmält studieavbrott

Anmälaren uppger att utbildningsanordnaren har meddelat att hen inte kan fortsätta på utbildningen och är utskriven från utbildningen på grund av bristande studieprestation.

Utbildningsanordnaren framför att den studerande hade alltför bristande studieresultat och bedömdes inte bedriva studier. Detta ledde till att de fattade beslut om att skriva ut den studerande från sin utbildning och registrera åtgärden som ett studieavbrott.

Myndigheten konstaterar att anmälaren inte anmälde ett studieavbrott eller önskade att avbryta sin utbildning. Det var anordnarens beslut att skriva ut anmälaren på grund av bristande studieprestationer och närvaro, och därefter registrera ett studieavbrott.

Myndigheten konstaterar även att anordnaren inte har kunnat uppvisa nedtecknade regler eller en skriftlig definition för vad som krävs för att en person ska anses bedriva studier på utbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav. Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren har erbjudit den studerande omtentamenstillfällen

Anmälaren anser att hen inte har fått de antal omtentamenstillfällen som hen har rätt till.

I utredningen konstaterar myndigheten att anmälaren har blivit erbjuden de antal tillfällen för omtentamen som framgår av anordnarens rutin. Vidare konstaterar myndigheten att anordnaren har regelbundet informerat anmälaren om dennes studieprestationen, samt att man har erbjudit anmälaren uppföljningssamtal och möjlighet till stödinsatser.

Myndigheten bedömer att anordnaren uppfyller författningarnas krav. Ärendet avslutas utan åtgärd i denna del.

Anmälan om Elkraftsingenjör - Nackademin AB. Solna (pdf)