Anmälan mot Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut gällande lärande i arbete (LIA), arbetslivsanknytning samt organisation och daglig ledning

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen STI- Ingenjör Järnvägsprojektör EST. Av anmälan framgår att den studerande saknar LIA-plats och är missnöjd med utbildningens arbetslivsanknytning samt utbildningsledaren. Myndigheten lämnar kritik på den delen av anmälan som rör LIA. På områdena arbetslivsanknytning och organisation och daglig ledning lever anordnaren upp till författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har inte erbjudit den studerande en LIA-plats

Anmälaren framför att hen har saknat en LIA-plats till en LIA-kurs som var avslutad när anmälan skickades in till myndigheten.
Utbildningsanordnaren har redogjort för hur de har stöttat anmälaren på olika sätt under processen att ordna en LIA-plats. Utbildningsanordnarens åtgärder har lett till att anmälaren har kallats till intervjuer, men utbildningsanordnaren har inte kunnat erbjuda anmälaren en LIA-plats.
Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren får ha rutiner som innebär att den studerande i första hand själv söker LIA-plats. Däremot har utbildningsanordnaren sistahandsansvaret för att alla studerande får möjlighet att genomföra LIA.
Då utbildningsanordnarens åtgärder inte har resulterat i att anmälaren har blivit erbjuden en LIA-plats bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte tagit det yttersta ansvaret för anskaffning av LIA-plats.
Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Utbildningen har arbetslivsanknytning genom ledningsgruppen för utbildningen

Anmälaren framför att utbildningen saknar arbetslivsanknytning eftersom hen inte kunnat få en LIA-plats.
Under utredningen har myndigheten gått igenom protokoll från ledningsgruppens möten och ser att arbetslivsrepresentanterna är aktiva i ledningsgruppensarbetet. Av protokollen framgår att man genomför aktiviteter som knyter arbetslivet till utbildningen, vilket även överensstämmer med skrivningen utbildningsplanen. Mot bakgrund av detta bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav. Myndigheten avslutar denna del av anmälan utan åtgärd.

Utbildningsanordnaren har en person som leder det dagliga arbetet i verksamheten

Anmälaren har framfört att hen anser att utbildningsledaren inte har lämnat det stöd som anmälaren behöver. Anmälaren anser att flera av överenskommelserna med anordnaren varken har genomförts eller dokumenterats.
Utbildningsanordnaren bemöter anmälarens uppgifter med att de beklagar att anmälaren inte har framfört sitt missnöje med utbildningsledaren innan utbildningen avslutades. Då hade man kunnat vidta åtgärder för att hjälpa anmälaren ytterligare. Myndigheten bedömer att det finns en person som leder det dagliga arbetet i verksamheten och att utbildningen därmed genomförts i enlighet med författningarna. Myndigheten avslutar denna del av ärendet utan åtgärd.

Anmälan om STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST - Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Stockholm (pdf)