Anmälan mot YrkesAkademin YH AB gällande organisation och daglig ledning

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering. Av anmälan framgår bland annat att anmälaren anser att utbildningsanordnaren brustit i sin kommunikation och återkoppling gällande inlämningsuppgifter och kravställningar. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav och avslutar ärendet.

Utbildningsanordnaren har redogjort för sina rutiner kring information och kommunikation till de studerande. Man har även skickat in de e-postkonversationer som man haft med anmälaren. I utredningen har det inte framkommit något som visar på att utbildningsanordnaren har brustit i sin kommunikation eller återkoppling till anmälaren.

Anmälaren är även kritisk till att anordnaren har ställt krav på att hen ska genomföra kursen lärande i arbete under fyra veckor. Anordnaren har redogjort för att anmälaren inte blev godkänd på LIA-kursen. Därmed har anordnaren erbjudit anmälaren att genomföra fyra veckor LIA så att hen får möjlighet att uppnå samtliga kursmål. Det är i enlighet med författningarnas krav att studerande får möjlighet att vid ett nytt tilfälle uppnå kursmål som inte blivit godkända.

Anmälan om Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering - YrkesAkademin YH AB. Falun (pdf)