Anmälan om 3D-CAD konstruktör/innovatör – Hälsinglands Utbildningsförbund – CFL Bollnäs. Bollnäs

Myndigheten har tagit emot en anmälan från flera studerande på yrkeshögskoleutbildningen 3D-CAD konstruktör/innovatör. Anmälan gäller brister inom ett flertal områden. Myndigheten lämnar kritik mot utbildningsanordnaren på tre områden. På områdena Undervisande personal och handledare samt Studerandeinflytande uppfyller anordnaren författningarnas krav.

Undervisningen i en kurs har brustit

Anmälarna har redogjort för ett antal brister i undervisningen på en kurs. Bland annat anser de att undervisningen har varit på för hög nivå i förhållande till behörighetskraven på utbildningen.

Utbildningsanordnaren håller med om att undervisningen i början på kursen varit på för hög nivå utifrån behörighetskraven. De har redogjort för vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra undervisningen, där de bland annat har avslutat den tidigare lärarens uppdrag.

Myndigheten bedömer att undervisningen i kursen inte har uppfyllt kraven i författningarna. Myndigheten bedömer att de åtgärder som vidtagits av utbildningsanordnaren skapar förutsättningar för att åtgärda bristerna och avslutar ärendet i denna del.

Informationen till de studerande under en kurs har i vissa delar varit bristfällig och otydlig

Anmälarna har redogjort för att informationen under denna kurs varit inkonsekvent från utbildningsanordnarens sida.

Utbildningsanordnaren har medgett att det har förekommit en del brister i informationen under höstterminen 2019. För att åtgärda detta har utbildningsanordnaren skapat en rutin för hur information och kommunikation till de studerande ska hanteras.

Myndigheten bedömer att informationen till de studerande under kursen i vissa delar varit bristfällig och otydlig. Myndigheten bedömer att de åtgärder som utbildningsanordnaren vidtagit skapar förutsättningar för bättre informationshantering framöver och avslutar ärendet i denna del.

Betygssättningen av inlämningsuppgifter i en kurs inte har följt principerna i kursplanen

Anmälarna har framfört att bedömningen av inlämningsuppgifter under denna kurs har varit inkonsekvent och otydlig.

Utbildningsanordnaren har bekräftat att vid betygssättningen av examinerande inlämningsuppgifter så har den betygsskala som anges i kursplanen inte använts.

Myndigheten bedömer att betygssättningen av inlämningsuppgifter i kursen Konstruktion inte har följt principerna i kursplanen. Myndigheten kommer att genomföra en uppföljning av betygssättningen när denna kurs är avslutad.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på områdena Undervisande personal och handledare samt Studerandeinflytande. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om 3D-CAD konstruktör/innovatör – Hälsinglands Utbildningsförbund – CFL Bollnäs. Bollnäs (pdf)