Anmälan om Arbetsmiljöingenjör – Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Göteborg

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Arbetsmiljöingenjör. Av anmälan framgår att anordnaren har haft systematiska brister i sin administration av utbildningen. Under utredningen har den studerande framfört att hens studier har påverkats negativt i sin studiegång framtill examen. Myndigheten lämnar kritik på granskningsområdet organisation och daglig ledning.

Anmälaren menar att anordnaren har brustit med att upprätta en tydlig studieplan för vederbörande. Varken inloggningsuppgifter eller kursmaterial har varit tillgängliga för anmälaren. Administrationen av studieresultat har även brustit. Vid anmälan var anmälaren oviss om vederbörande skulle få ett examensbevis utfärdat mot bakgrund av anordnarens bristfälliga organisation.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att under anmälarens studier, som har löpt under sex års tid, har förutsättningarna för utbildningen utvecklats och förändrats på olika sätt. Utbildningsanordnarens anför att dessa förhållande har resulterat i en bristande kontinuitet i hanteringen av anmälarens studiesituation. De problem som uppstått har anordnaren löst efter hand.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren måste ha möjlighet att göra omstruktureringar i sin organisation, dock ska anordnaren säkerställa att detta sker på ett sätt som inte påverkar utbildningens dagliga arbete och genomförande.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens inte har säkerställt utbildningens organisation och dagliga ledning i enlighet med de krav som ställs av författningarna som styr yrkeshögskolan.

Då utbildningsomgången är avslutad och anmälaren har tagit examen kräver inte myndigheten att utbildningsanordnaren vidtar åtgärder för att åtgärda bristen.

Anmälan om Arbetsmiljöingenjör – Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Göteborg (pdf)