Anmälan om Byggledare - Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Norrköping

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Byggledare. Av anmälan framgår bland annat att utbildningsanordnaren har fattat beslut om att anmälaren inte kommer ges möjlighet att examineras i kursen Examensarbete eftersom de bedömt att det examensarbete som lämnats in är plagierat från en annan uppsats. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit genom att inte erbjuda anmälaren en andra omprövning i enlighet med utbildningsplanen.

Av det beslut som utbildningsanordnaren fattat framgår att de anser att den studerande har plagierat en annan uppsats och att den disciplinära påföljden blir att den studerande inte kommer ges möjlighet att examineras från kursen.

Myndigheten gör ingen bedömning av utbildningsanordnarens slutsats att anmälarens examensarbete är ett plagiat. Myndigheten anser att denna fråga ägs av utbildningsanordnaren och kan jämföras med principen att myndigheten inte överprövar betygssättning eller bedömningar av kunskapskontroller.

Enligt utbildningsplanen har de studerande på utbildningen rätt till ett ordinarie tillfälle för kunskapskontroll och två omprövningar. Genom utbildningsanordnarens beslut har anmälaren mist sin möjlighet till en andra omprövning. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren därmed har frångått det som står i utbildningsplanen. Även om en utbildningsanordnare måste ha rätt att vidta disciplinära åtgärder vid fusk eller plagiat så har man i detta fall tillämpat en mer ingripande åtgärd redan vid det första konstaterade tillfället av plagiat. Det har inte framkommit i utredningen att något liknande förekommit tidigare under utbildningen och därför borde det funnits utrymme för en mer lindrig disciplinär påföljd så att den studerande får möjlighet att korrigera sitt agerande. Myndigheten bedömer därför att anmälarens rätt till en andra omprövning enligt utbildningsplanen väger över utbildningsanordnarens rätt att vidta disciplinära åtgärder av sådan karaktär som skett i detta fall.

Sammanfattningen ovan speglar myndighetens bedömning i både det ursprungliga tillsynsärendet (MYH 2019/3908) och omprövningsärendet (MYH 2019/4533).

Anmälan om Byggledare - Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Norrköping (pdf)

Omprövning av tillsynsbeslut Byggledare - Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Norrköping (pdf)