Anmälan om Byggledare – Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Motala

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Byggledare. Av anmälan framgår att anmälaren anser att utbildningsanordnaren har brustit i betygssättning och värdegrund. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren.

Anmälaren har fått betyget Icke godkänt i kursen Examensarbete men menar att arbetet som lämnats in borde uppfylla kraven för godkänt.

Utbildningsanordnaren har svarat att bedömningen av anmälarens examensarbete har utgått ifrån den studerandes prestation i enlighet med kursplanen. De har redogjort för hur bedömningen har gått till och även skickat in bedömningsunderlaget till myndigheten.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens betygssättning av anmälarens examensarbete har utgått ifrån de kriterier som framgår av kursplan och utbildningsplan och därmed uppfyller de krav som författningarna ställer. Myndigheten överprövar av princip inte de bedömningar som en utbildningsanordnare gör av enskilda studerandes måluppfyllelse vid betygssättning.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande värdegrund, se beslutet.

Anmälan om Byggledare - Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Motala (pdf)