Anmälan om Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, Värmdö kommun, Komvux Värmdö. Gustavsberg

Myndigheten har tagit emot en anmälan gällande utbildningen Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör. Utifrån underlaget i utredningen bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte uppfyller författningarnas krav.

Anmälaren har sökt till utbildningen och utbildningsanordnaren har meddelat att hen är obehörig. Anmälaren menar att denna bedömning är felaktig.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren har skickat in fel typ av dokumentation. Utbildningsanordnaren har inte informerat anmälaren om detta under tillträdesprocessen. Anmälaren har därmed varit ovetande om behovet av komplettering.

Det är den sökande som behöver visa underlag som styrker den sökandes kunskaper och erfarenheter som stöd för sin ansökan. Om en ansökan inte är komplett är det utbildningsanordnarens ansvar och skyldighet att utreda ansökan. Denna så kallade utredningsskyldighet innebär att den sökande ska få tillfälle att komplettera ansökan så att den blir fullständig och kan bedömas av utbildningsanordnaren.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren inte har informerat anmälaren om att ansökningshandlingarna inte bedömdes vara kompletta och anmälaren har därmed varit ovetande om behovet av komplettering. Myndigheten bedömer att tillträdesprocessen inte har genomförts på ett rättssäkert sätt då utbildningsanordnaren inte har uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Anmälan om Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, Värmdö kommun, Komvux Värmdö. Gustavsberg (pdf)