Anmälan om Byggnadsingenjör – Digitalt Byggande – Newton Kompetensutveckling AB. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Byggnadsingenjör – Digitalt Byggande. Av anmälan framgår att anmälaren anser att genomförandet av två kurser brister. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

Genomförandet av kurserna uppfyller författningarnas krav

Anmälaren har synpunkter på att grupperna i en projektuppgift var olika stora, samt att ett skriftligt prov genomfördes dagen efter presentationen av projektuppgiften. Anmälaren menar att detta inte gav de studerande förutsättningar att bli godkända på kursen. I en annan kurs har anmälaren synpunkter på kursens innehåll och omfattning.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren har ett ansvar för att i god tid ge tydlig information kring kursernas innehåll och upplägg. Författningarna som styr yrkeshögskolan reglerar inte hur nära i tid som kunskapskontroller får genomföras. Vidare är myndighetens syn att betygssättning är en form av myndighetsutövning. Det innebär att betygssättningen ska genomföras i enlighet med den information som framgår av kursplanen.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att de i början av kurserna har informerat om hur kurserna ska genomföras och när former för kunskapskontroller ska genomföras. Kurserna har genomförts i enlighet med den information som framgår av kursplanen och utbildningsplanen. Därför bedömer myndigheten att utbildningsanordnarens genomförande av kurserna uppfyller författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren vidtog åtgärder

Anmälaren framför att en lärares pedagogiska förmåga brast i en kurs.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man hade god erfarenhet av läraren när hen fick i uppdrag att undervisa i kursen. När anordnaren fick signaler om att de studerande hade synpunkter på läraren vidtog man åtgärder. Därför bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om Byggnadsingenjör – Digitalt Byggande – Newton Kompetensutveckling AB. Stockholm (pdf)