Anmälan om Byggprojektör BIM – EC Utbildning AB. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Byggprojektör BIM. Av anmälan framgår att det har funnits brister gällande anskaffningen av platser för lärande i arbete (LIA). Myndigheten riktar kritik mot utbildningsanordnaren.

Anmälaren har redogjort för att det var sju studerande som inte lyckades hitta någon LIA-plats under kursen LIA 1. Dessa studerande fick då utföra ett projektarbete åt ett företag som skolan ordnat fram. Enligt anmälaren saknade företaget kontor att utföra uppgiften på och anmälaren har också redogjort för att handledningen var mycket bristfällig.

Utbildningsanordnaren har bekräftat att de studerande inte har vistats på en fysisk arbetsplats under LIA-perioden. Man menar att situationen har varit likvärdig med hur arbetslivet ser ut för många i branschen med självständigt arbete ofta på distans. Enligt utbildningsanordnaren har upplägget följt kursplanen och de studerande har getts förutsättningar att uppnå samtliga kursmål. Utbildningsanordnaren har redogjort för hur handledningen gått till och bedömer att den har varit tillräcklig utifrån de behov som har funnits.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens planering och uppföljning av handledningen inte har varit tillräcklig för att säkerställa att omfattningen av handledningen skett i enlighet med utbildningsplanen. Myndigheten bedömer därför att LIA-platserna för sju studerande under kursen LIA 1 inte har uppfyllt kraven i författningarna. Myndigheten följer upp hur bristerna åtgärdas.

Anmälan om Byggprojektör BIM  – EC Utbildning AB. Stockholm (pdf)