Anmälan om Drifttekniker kraft & värme/process – Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Hallsberg

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Drifttekniker kraft & värme/process. Av anmälan framgår att en utbildares pedagogik har brustit, samt att utbildaren har kränkt anmälaren. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

Utbildaren har bred kompetens inom ämnet och en god erfarenhet i det pedagogiska arbetet.

Myndighetens tillsynsansvar innefattar att undersöka om utbildningsanordnaren efterlever de krav som ställs av regelverket för att säkerställa utbildarens kompetens för den utbildning som bedrivs. Under utredningen har myndigheten inhämtat underlag från utbildningsanordnaren i form av en redogörelse av utbildarens kompetens samt  kursutvärderingar. Myndigheten bedömer att det inte finns något som tyder på att utbildningsanordnaren har brustit i att säkerställa utbildarens kompetens för den utbildning som bedrivs.

Utbildningsanordnaren har rutiner för att förebygga och motverka kränkande behandling.

Utbildningsanordnaren har redogjort för de rutiner som finns på utbildningen för att förebygga och motverka kränkande behandling. Under utredningen har myndigheten inhämtat underlag från utbildningsanordnaren i form av en redogörelse av anordnarens agerande då de fick kännedom om händelsen samt kursutvärderingar och likabehandlingsplan för utbildningen. Utifrån underlaget i ärendet bedömer myndigheten att det inte finns något som påvisar att anordnaren har hanterat ärendet på ett felaktigt sätt.

Anmälan om Drifttekniker kraft & värme/process – Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Hallsberg (pdf)