Anmälan om Elkraftsingenjör – Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola, Västerås

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör. Av anmälan framgår att den studerande saknar LIA-plats, har upplevt orättvis behandling i samband med en tentamen samt har synpunkter på planeringen för utbildningen. Myndigheten lämnar kritik på den delen av anmälan som rör LIA. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren på områdena som rör värdegrund och undervisning, men lämnar ett påtalande på området värdegrund.

Utbildningsanordnaren har inte erbjudit den studerande en LIA-plats

Anmälaren framför att hen saknar en LIA-plats till en LIA-kurs som pågick under våren 2019.

Utbildningsanordnaren har redogjort för hur de har stöttat anmälaren på olika sätt under processen att ordna en LIA-plats. Utbildningsanordnaren har svarat att det råder stor brist om LIA-platser i området och att de har haft löpande planering och dialog med anmälaren om hur hen ska kunna genomföra LIA 1 i samband med LIA 2 under vårterminen 2020.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren får ha rutiner som innebär att den studerande i första hand själv söker LIA-plats. Däremot har utbildningsanordnaren sistahandsansvaret för att alla studerande får möjlighet att genomföra LIA.

Då utbildningsanordnarens åtgärder inte har resulterat i att anmälaren har blivit erbjuden en LIA-plats bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren ändrade tentamensreglerna efter att den studerande påtalade brister i reglerna

Under utredningen har anmälaren framfört att hen har blivit orättvist behandlad i samband med en tentamen. Anmälaren menar att reglerna i samband med tentamen orsakade en orättvis behandling för anmälaren jämfört med en annan studerande. Utbildningsanordnaren har ändrat reglerna efter att anmälaren har påpekat bristen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har brutit mot författningarnas krav, men påpekar vikten av att de regler som gäller för utbildningen är tydliga och förutsägbara för samtliga studerande.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på området undervisning. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande detta område, se beslutet.

Anmälan om Elkraftsingenjör - Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola, Västerås (pdf)