Anmälan om Fastighetsingenjör – Plushögskolan AB Teknikhögskolan. Västerås

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör. Av anmälan framgår att det har funnits brister gällande undervisningen samt undervisande personal. Myndigheten lämnar kritik på granskningsområdet undervisning. Gällande området undervisande personal och handledare uppfyller anordnaren författningarnas krav, men myndigheten lämnar ett påtalande.

Utbildaren som höll i en kurs hoppade av sitt uppdrag två veckor efter kursstart. Enligt anmälaren har detta lett till att de studerande inte har fått tillräcklig undervisning för att kunna uppnå flera av kursmålen i kursplanen. Anmälaren har också påpekat att den kursplan som utbildningsanordnaren skickat in till myndigheten som underlag till utredningen inte stämmer överens med den kursplan som delgetts de studerande.

Utbildningsanordnaren har redogjort för vilka åtgärder som vidtagits efter utbildarens avhopp och de anser att de studerande har fått tillräckliga förutsättningar för att uppnå kursmålen enligt kursplanen. Utbildningsanordnaren har medgett att en inaktuell version av kursplanen har legat kvar på läroplattformen men att detta har korrigerats efter att det kom till deras kännedom.

Myndigheten konstaterar att anmälaren och utbildningsanordnaren har olika uppfattningar om undervisningen har gett de studerande förutsättningar att uppnå kursmålen. Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på denna punkt. Däremot bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren brustit i sin information till de studerande genom att en inaktuell version av kursplanen legat kvar på läroplattformen i flera månader efter att den reviderats. Utbildningsanordnaren har heller inte ansökt om att ändra utbildningsplanen i samband med att kursplanen reviderades, vilket också föranleder kritik.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande undervisande personal och handledare, se beslutet.

Anmälan om Fastighetsingenjör – Plushögskolan AB Teknikhögskolan. Västerås (pdf)