Anmälan om Fastighetsingenjör 2 – John Ericsson Institutet. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en tidigare studerande på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör 2. Av anmälan framgår att anmälaren vid flera tillfällen efter sitt studieavbrott efterfrågat men inte fått ett intyg över genomförda studieprestationer. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar ett påtalande.

Författningarna anger att en studerande ska på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren, om den studerande inte har fullgjort vad som krävs för en examen. Utbildningsanordnaren har redogjort för att anmälaren inte har efterfrågat sitt utbildningsbevis efter att hon avbröt utbildningen vårterminen 2016. Anmälaren har utgått från att dokumentet över genomförda studieprestationer heter intyg och har därför efterfrågat detsamma. Efter att anmälan kommit in till myndigheten har utbildningsanordnaren utfärdat ett intyg över anmälarens genomförda studieprestationer.

Författningarna kräver inte att utbildningsanordnaren på begäran ska utfärda intyg över studieprestationer. Myndigheten bedömer att anmälaren inte explicit har efterfrågat ett utbildningsbevis, utan hon har efterfrågat ett intyg. Utbildningsanordnaren har därför inte brustit i sak då denne inte är skyldig att på begäran utfärda intyg över studieprestationer.

Myndigheten bedömer dock att de rutiner för utfärdande av examens- och utbildningsbevis som utbildningsanordnaren har redovisat ger en otydlig och i viss mån motsägelsefull bild av hur en studerande ska kunna få dokumentation i form av examens- eller utbildningsbevis över genomförda studieprestationer.

Myndigheten påtalar för utbildningsanordnaren vikten av tydlighet gentemot de studerande gällande rutinerna för begäran av examens- och utbildningsbevis.

Anmälan om Fastighetsingenjör 2 – John Ericsson Institutet. Stockholm (pdf)