Anmälan om Fibertekniker – Campus Nyköping, Nyköping

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Fibertekniker i Nyköping.

Myndigheten konstaterar att de studerande inte fick lära sig ett kursmål fullt ut i en kurs.  Myndigheten bedömer att anordnaren inte uppfyller författningarnas krav på denna punkt. Utbildningsanordnaren har vidtagit åtgärder och bristen är åtgärdad.

Vidare bedömer myndigheten att utformningen av en kursplan inte uppfyller författningarnas krav. Utbildningsanordnaren har redogjort för hur bristen ska åtgärdas.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på områdena organisation och daglig ledning och lärande i arbete. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om Fibertekniker – Campus Nyköping, Nyköping (pdf)