Anmälan om Flygtekniker - Linköpings kommun. Linköping

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en sökande till yrkeshögskoleutbildningen Flygtekniker. Av anmälan framgår att anmälaren anser att utbildningsanordnaren gjort en felaktig behörighetsbedömning och är kritisk till att utbildningsanordnaren först lämnade ett felaktigt besked om behörighet till den sökande. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar ett påtalande.

Anmälaren gör gällande att utbildningsanordnaren har gjort en felaktig behörighetbedömning och att det positiva besked man först lämnade avseende behörighet felaktigt togs tillbaka i ett senare skede. Anmälaren åberopar för behörighet utlåtande från Universitets- och högskolerådet avseende utländsk utbildning.

Utbildningsanordnaren framhåller att man utifrån insänt underlag gjort bedömningen att den sökande saknar behörighet till utbildningen. Den sökande saknar betyg i Matematik 2/B, Svenska 2/B och betyg i Fysik eller Naturkunskap. Utbildningsanordnaren bekräftar att man felaktigt har kommunicerat till den sökande att denne är behörig, men att man därefter vid ett flertal tillfällen har förklarat för den sökande att han saknar behörighet och vilka krav som gäller för behörighet till utbildningen. Anordnarens bedömning att den sökande saknar behörighet till utbildningen står fast.

Myndigheten konstaterar att den sökande har bedömts sakna behörighet till utbildningen, men trots detta i första ledet fått besked att han är behörig.

Myndigheten finner inte anledning att ifrågasätta anordnarens bedömning av den sökandes behörighet till utbildningen och bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav avseende behörighetsbedömningen. Myndigheten lämnar dock ett påtalande om att utbildningsanordnaren bör se över sina kommunikationsrutiner för att säkerställa att felaktiga besked fortsättningsvis inte lämnas.

Anmälan om Flygtekniker - Linköpings kommun. Linköping (pdf)