Anmälan om Front End Developer – KYH AB Stockholm, Nacka

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Front End Developer. Av anmälan framgår att utbildningsanordnaren har brustit i sitt genomförande av särskilt pedagogiskt stöd. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar ett påtalande.

Under första terminen på utbildningen upprättades en åtgärdsplan för genomförande av särskilt pedagogiskt stöd till anmälaren. Enligt anmälaren har det funnits behov av ytterligare stöd, vilket utbildningsanordnaren inte har tillgodosett. Utbildningsanordnaren har svarat att deras uppfattning är att stödet i åtgärdsplanen skulle vara tillräckligt och att de inte haft kännedom om anmälarens ytterligare stödbehov. Utbildningsanordnaren har också svarat att de har följt upp stödinsatsen i enlighet med åtgärdsplanen, vilket anmälaren inte håller med om. Enligt utbildningsanordnaren saknas dokumentation från denna uppföljning.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har gett anmälaren särskilt pedagogiskt stöd i enlighet med den upprättade åtgärdsplanen. Anmälaren har inte kunnat visa någon dokumentation som styrker att utbildningsanordnaren har brustit i sitt genomförande av särskilt pedagogiskt stöd.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till författningarnas krav men påtalar vikten av att dokumentera hela processen för särskilt pedagogiskt stöd inklusive uppföljning.

Anmälan om Front End Developer - KYH AB Stockholm. Nacka (pdf)