Anmälan om Frontendutvecklare - JENSEN Education School AB. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från flera studerande på yrkeshögskoleutbildningen Frontendutvecklare. Av anmälan framgår att de studerande har synpunkter på utbildningens organisation och dagliga ledning, lärarkompetensen i två av kurserna och undervisningsupplägget i en kurs. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar påtalanden.

Framförhållningen av schema behöver förbättras

Framförhållningen av schema behöver förbättrasUtbildningsanordnaren har bekräftat att planeringen av kursen Användarupplevelse och interaktionsdesign fick ändras med kort varsel och schemat anpassas därefter. Kursplaneringarna har enligt anordnaren delgetts de studerande per e-post några dagar innan kursstart och för kursen Användarupplevelse och interaktionsdesign i samband med kursstart. Anordnaren har redogjort för att de bytte lärplattform i december 2019 efter att ha upplevt olika problem med den tidigare plattformen. De studerande har dock meddelats satta betyg inom fyra veckor efter avslutad kurs via undervisande lärare och inte via lärplattform som var tänkt initialt. Utbildningsanordnaren uppger att den nya lärplattformen är implementerad så att de studerande nu också kan lämna in uppgifter som planerat.

Myndigheten bedömer att en enstaka försening, som föranletts av lärarbyte, av en kurs får accepteras av studerandegruppen även om det vare sig är en önskvärd eller eftersträvansvärd situation från några parter. Myndigheten anser dock att framförhållningen av schema hittills varit i underkant av vad som kan anses vara rimligt för att vuxenstuderande ska kunna planera sin tid.

Myndigheten sammantagna bedömning är att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav. Myndigheten påtalar vikten av god framförhållning av schema.

Viktigt att tidigt fånga in signaler från de studerande om lärarkompetensen

Utbildningsanordnaren har redogjort för att läraren har kvalitetssäkrats av deras underleverantör som har bedömt att läraren har lång erfarenhet av webbutveckling och erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser i form av kortare kurser.

Utbildningsanordnaren har gett de studerande extra undervisning i kursen Grundläggande Javascriptprogrammering efter att de studerande påtalat behovet.

Myndighetens sammantagna bedömning är att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav gällande undervisande personal då de har kvalitetssäkrat lärarens kompetens enligt beskrivna rutiner och gett de studerande förutsättningar att fylla kunskapsluckorna i kursen Grundläggande Javascriptprogrammering.

Myndigheten påtalar dock vikten för utbildningsanordnaren av att ha kanaler som tidigt fångar in signaler från de studerande om eventuella brister i undervisande personals kompetens.

Tillgång till lärare i realtid

Utbildningsanordnaren bekräftar att undervisningen i kursen Webbkommunikation till största delen genomfördes över videolänk där de studerande fick tillgång till lärare i realtid i skolans lokaler på schemalagd tid.

Myndigheten ställningstagande är att de studerande under den lärar- eller handledarledda verksamheten ska ha direkt och fullvärdig tillgång till lärare eller handledare i realtid. Myndighetens samlade bedömning är att de studerande fått tillgång till lärar- eller handledarledd verksamhet i den omfattning som utbildningsplanen gör gällande. Därmed bedöms utbildningsanordnaren uppfylla författningarnas krav och myndigheten riktar inte kritik mot utbildningsanordnaren.

Anmälan om Frontendutvecklare - JENSEN Education School AB. Stockholm (pdf)