Anmälan om IT-projektledare – Campus Mölndal. Mölndal

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-projektledare. Av anmälan framgår att det har funnits brister gällande kursplan, betyg, undervisningen samt undervisande personal. Myndigheten lämnar kritik på granskningsområdet kursplan, betyg och undervisning. Gällande området undervisande personal och handledare uppfyller anordnaren författningarnas krav.

Kursplaner uppfyller inte författningarnas krav

Myndigheten konstaterar att principerna för betygssättning är oklar i sin formulering i kursplanen för Teknisk Grundkurs samt att den tillämpade kunskapskontrollen inte överensstämmer med den formuleringen beskrivet i kursplanen. Myndigheten bedömer att kursplanen inte uppfyller kravet om att formerna för kunskapskontroll i kursen ska vara kända på förhand för de studerande och tydligt framgå vilka aktiviteter som utgör underlag för bedömning av studieprestation. Därav bedömer myndigheten att kursplan för Teknisk Grundkurs inte uppfyller de krav som författningarna ställer. Myndigheten bedömer att bristen kvarstår och följer därmed upp ärendet.

Betygsättning har inte genomförts på ett rättssäkert sätt

Myndigheten konstaterar för kursen Branschengelska att utbildningsanordnaren inte har säkerställt att betygsättningen sker i enlighet med det som anges i kursplanen. Myndighetens syn på betygsättning är jämställt med myndighetsutövning, således har anordnaren ett stort ansvar i att den sker på ett rättssäkert sätt. Utbildningsanordnaren har visat att de har vidtagit åtgärder när bristen uppkom samt att de har arbetat ytterligare med åtgärder under 2019 för att säkerställa att detta inte upprepas. Av denna anledning följer myndigheten inte upp ärendet.

Förutsättningar för att uppnå kursmålen har inte säkerställts

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har brustit i undervisningen då man inte har kunnat säkerställa att de studerande fått förutsättningar att uppnå samtliga lärandemål för kursen Introduktion för agila projekt. Utbildningsanordnaren har visat att de har vidtagit åtgärder när bristen uppkom och de har således möjliggjort för de studerande att slutligen nå utsatta kursmål. Av denna anledning följer myndigheten inte upp ärendet.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande undervisande personal och handledare, se beslutet.

Anmälan om IT-projektledare – Campus Mölndal. Mölndal (pdf)