Anmälan om IT-projektledare – IT-Högskolan Stockholm AB, Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-projektledare. Av anmälan framgår att anmälaren anser att utbildningsanordnaren brustit i sin hantering av ett värdegrundsrelaterat ärende. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

Anmälaren har redogjort för ett antal händelser som upplevts som kränkande och diskriminerande. Anmälaren menar att utbildningsanordnaren brustit i sin hantering kring detta och inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder.

Utbildningsanordnaren har redogjort för hur de hanterat ärendet och vilka åtgärder som vidtagits. De anser att de har följt rutinerna i sin likabehandlingsplan.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har följt sina rutiner i likabehandlingsplanen och att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för tillfället.

Anmälan om IT-projektledare – IT-Högskolan Stockholm AB. Stockholm (pdf)