Anmälan om IT-säkerhetstekniker – Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm

Myndigheten har tagit emot anmälningar från flera studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-säkerhetstekniker. Av anmälningarna framgår bland annat att det funnits lärare på utbildningen som inte haft tillräcklig kompetens för att bedriva undervisning, samt att utbildningsanordnaren har brustit i sin kommunikation till de studerande. Myndigheten lämnar kritik på områdena undervisande personal och handledare, organisation och daglig ledning, kvalitetssäkring av utbildningen, grundläggande villkor och arbetslivsanknytning. På området kursplaner lever anordnaren upp till författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har brustit i att säkerställa att samtliga undervisande lärare haft tillräcklig kompetens för den utbildning som de ska bedriva

Enligt anmälarna har det funnits lärare på utbildningen som inte haft tillräcklig kompetens för att bedriva undervisning. Utbildningsanordnaren har redogjort för de åtgärder som vidtogs när man fick kännedom om de studerandes missnöje med två av lärarna. Åtgärderna ledde till att uppdragen för dessa två lärare avslutades. Utbildningsanordnaren har också redogjort för ett antal åtgärder som genomförts för att förbättra rutiner och kvalitén i utbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har levt upp till kraven i författningarna eftersom man brustit i att säkerställa att samtliga undervisande lärare haft tillräcklig kompetens för den utbildning de ska bedriva. Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar denna brist.

Utbildningsanordnaren har periodvis brustit i sin kommunikation med de studerande

Anmälarna har framfört klagomål på hur kommunikationen med utbildningsanordnaren har fungerat. Utbildningsanordnaren har medgett att det har funnits brister i kommunikationen periodvis under utbildningen. De har beskrivit vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte levt upp till kraven i författningarna eftersom kommunikationen med de studerande periodvis har brustit. Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar denna brist.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande granskningsområdena kvalitetssäkring av utbildningen, grundläggande villkor, arbetslivsanknytning och Kursplaner, se beslutet.

Anmälan om IT-säkerhetstekniker – Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm (pdf)