Anmälan om Kyl- och Värmepumptekniker - Personal Skills PB AB. Göteborg

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Kyl- och Värmepumptekniker. Av anmälan framgår att anmälaren är missnöjd med bemötandet från utbildningsledaren och en av lärarna. Vidare är anmälaren missnöjd med bedömningen av en tentamen samt ifrågasätter utformningen av kursmålen i en av kurserna. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren motverkar aktivt kränkande behandling på utbildningen

Utbildningsanordnaren framför att man har försökt boka in möten med anmälaren för att diskutera anmälarens synpunkter gällande bemötandet från utbildningsledaren och en av lärarna. Anmälaren har inte kommit till mötena. Vidare har anordnaren skickat in sin jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Myndigheten har varit i kontakt med en av studeranderepresentanterna i utbildningens ledningsgrupp som redogör för att man vet vad man ska göra om kränkande behandling skulle förekomma på utbildningen. Lärarna på utbildningen bemöter de studerande på ett vänligt och respektfullt sätt.  

Myndigheten har varit i kontakt med en av studeranderepresentanterna i utbildningens ledningsgrupp som redogör för att man vet vad man ska göra om kränkande behandling skulle förekomma på utbildningen. Lärarna på utbildningen bemöter de studerande på ett vänligt och respektfullt sätt. 

Myndigheten bedömer att anordnaren aktivt motverkar kränkande behandling på utbildningen och har omhändertagit de synpunkter som framkom av anmälan. Därför bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Bedömningen utgick från principerna för betygssättning

Gällande bedömningen av anmälarens tentamen har anordnaren presenterat vilka kursmål som anmälaren inte uppnådde. Vidare framför anordnaren att anmälaren har fått se sin tentamen och fått möjlighet att ställa frågor kring bedömningen.

Gällande utformningen av kursmålen i en kurs på utbildningen redogör anordnaren för att målen har tagits fram i samråd med ledningsgruppen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om Kyl- och Värmepumptekniker - Personal Skills PB AB. Göteborg (pdf)