Anmälan om Medicinsk Sekreterare – Campus Nyköping. Nyköping

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk Sekreterare. Av anmälan framgår bland annat att anordnaren inte tillåter anmälaren göra om en kurs för lärande i arbete (LIA) som hen har blivit underkänd i. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar påtalanden på områdena Lärande i arbete och Värdegrund.

Myndighetens syn är att när en studerande har fått betyget Icke godkänt på en LIA-kurs kan den studerande normalt inte kräva att anordnaren ska ordna en ny LIA-plats. Detta gäller under förutsättning att den studerande har fått mer än en chans att visa sina kunskaper vid LIA-platsen.

Av utredningen framgår att anordnaren har erbjudit den studerande två kvalitetssäkrade LIA-platser. Anmälaren har tackat ja till båda. Vid den första LIA-platsen fick anmälaren möjlighet att uppnå kursmålen flera gånger. Vid den andra LIA-platsen fick anmälaren flera chanser att uppnå kursmålen och avbröt LIA-kursen efter tio dagar då hen fick information om att hen inte presterade på en godkänd nivå. Mot bakgrund av att anordnaren tydliggjort att anmälaren hade möjlighet att vara kvar på den andra LIA-platsen konstaterar myndigheten att anmälaren avbröt kursen på eget initiativ.

Myndighetens samlade bedömning är att anordnaren har uppfyllt författningarnas krav gällande att ge anmälaren chanser att nå kursmålen.

Med hänsyn till att anordnaren inte har kunnat uppvisa dokumentation från de samtal och åtgärder som man vidtagit påtalar myndigheten vikten av att dokumentera LIA-processen för en rättssäker hantering.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på områdena värdegrund, kvalitetssäkring av utbildningen samt undervisning. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om Medicinsk Sekreterare – Campus Nyköping. Nyköping (pdf)