Anmälan om Medicinsk fotterapeut - Kunskap & Kompetens i Sverige AB. Örnsköldsvik

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Medicinisk fotterapeut. Av anmälan framgår att de studerande har fått införskaffa och bekosta instrument som är nödvändiga för att genomföra utbildningen. Vidare har de studerande fått införskaffa och bekosta arbetskläder. Anmälaren har också framfört att distansundervisningen inte fungerar som tänkt. Myndigheten lämnar kritik på den delen av anmälan som rör avgifter. På området undervisande personal och handledare lämnar myndigheten ett påtalande.

Utbildningen är inte avgiftsfri

Anmälaren har uppgett att de studerande har fått införskaffa och bekosta instrument, arbetskläder och inneskor som lämpar sig för regelbunden desinfektion.

Utbildningsanordnaren har bekräftat att de inte tillhandahåller instrument och arbetskläder, utan att de studerande ska själva bekosta dem.

Om det behövs material och utrustning/redskap/instrument i undervisningen för att de studerande ska kunna nå utbildningens mål ska utbildningsanordnaren tillhandahålla detta utan kostnad under utbildningen. Det innebär att utbildningsanordnaren behöver kunna låna ut utrustning m.m. utan kostnad till de studerande.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har tillhandahållit kostnadsfria alternativ gällande instrument och arbetskläder, vilket strider mot författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren vidtog åtgärder när de studerande påtalade problem med distansundervisningen

Anmälaren har upplevt att föreläsningarna fungerat dåligt på grund av utbildarnas svårigheter med att hantera lärplattformen.

Utbildningsledaren har redogjort för att utbildningsanordnaren har satt in extra utbildningsinsatser för de utbildare som behövt kompetensutveckling i de digitala plattformarna för att komma till rätta med det tekniska handhavandet.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till de krav som författningarna ställer på undervisande personal och handledare i utbildningen. Med hänsyn till att det har förekommit problem med utbildningens studieform/upplägg påtalar myndigheten vikten av att anordnaren säkerställer att distansundervisningen fungerar fullt ut.

Anmälan om Medicinsk fotterapeut - Kunskap & Kompetens i Sverige AB. Örnsköldsvik (pdf)