Anmälan om Medicinsk sekreterare – Campus Nyköping. Nyköping

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare. Av anmälan framgår att den studerande anser sig ha rätt till betyget Godkänt i en kurs där hens genomförda tentamen har förkommit. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar ett påtalande.

Utbildningsanordnaren bekräftar att ett tekniskt fel vid tentamen medförde att resultatet för en handfull studerande inte registrerades på lärplattformen trots att man fick ett pop-up-fönster med ett besked om antal poäng. Ett meddelande skickades därför ut via forum som når till alla i klassen att man skulle kontrollera att ens resultat kommit in på lärplattformen. De studerande som inte hade ett resultat registrerat kunde då fylla i svaren igen under ordinarie tentamenstid men den studerande utnyttjade inte denna möjlighet.

När läraren sedan kontrollerade resultaten för att sätta betyg var alla registrerade resultat godkända och det gick ut ett forumutskick om att ”alla var godkända”. Den studerande tolkade då att hen var godkänd. Utbildningsanordnaren menar att forumutskicket var olyckligt formulerat då det istället borde stå att ”alla registrerade resultat var godkända”.

Myndigheten konstaterar att anmälarens tentamen förkommit på grund av tekniska problem hos utbildningsanordnaren som försökte avhjälpa felet under pågående tentamen i samband med att det blev känt. Myndigheten konstaterar vidare att utbildningsanordnaren saknar bedömningsunderlag för att kunna betygsätta anmälaren i kursen.

Om en tentamen kommit bort och det är utbildningsanordnaren som felat, ska denne se till att den studerande ges möjlighet att genom kunskapskontroll fullgöra kraven för godkänd tentamen. Den studerande har erbjudits två olika upplägg för omtentamen, ett enligt ordinarie rutin och ett särskilt utarbetat för hembaserad omtentamen med hänsyn till omständigheterna som Covid -19 medför.

Myndighetens samlade bedömning är utbildningsanordnaren agerat i enlighet med författningarna men påtalar vikten av att utbildningsanordnaren säkerställer att meddelande om betyg utformas på sådant sätt så att det inte ska kunna misstolkas av berörda studerande.

Anmälan om Medicinsk sekreterare – Campus Nyköping. Nyköping (pdf)