Anmälan om Programutvecklare.NET med SharePoint-inriktning - Nackademin AB, Solna

Myndigheten har tagit emot anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Programutvecklare.NET med SharePoint-inriktning. Av anmälan framgår att utbildningsanordnaren har haft påtagliga brister i det pedagogiska genomförandet av utbildningen samt bemött de studerande på ett felaktigt och olämpligt sätt. Myndigheten lämnar kritik på den delen av anmälan som rör betyg samt lämnar ett påtalande på området undervisande personal. På området värdegrund lever anordnaren upp till författningarnas krav.

Betygsättningen i två kurser har inte genomförts enligt författningarnas krav

Under utredningen av anmälan har det framkommit att utbildningsanordnaren har betygsatt de studerande i två kurser trots att kurserna inte var helt genomförda.

Myndighetens syn på betygsättning är att kursen ska vara genomförd innan betyg sätts. Det krävs att studerande har erbjudits att delta i hela den undervisning som syftar till att ge de studerande förutsättningar att nå kursmålen på det sätt och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen och kursplan. Myndigheten bedömer att betygsättningen i kurserna inte har varit rättssäker då utbildningsanordnaren har betygsatt de studerande på kurser som inte var genomförda.

Då utbildningen är avslutad kräver inte myndigheten att utbildningsanordnaren vidtar åtgärder för att avhjälpa bristerna i betygsättningen. Myndigheten avslutar ärendet.

Anordnaren ska se till att det finns rätt kompetens inom organisationen

Anmälan vittnar om utbildningsanordnarens svårigheter med tillsättningen av undervisande personal samt bristfällig undervisning. Med hänsyn till detta lämnar myndigheten ett påtalande om vikten av att anordnaren ska säkerställa att det finns rätt kompetens inom organisationen och undervisande personal som ger förutsättningar att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan.

För att läsa vidare om myndighetens bedömning gällande värdegrund, se beslutet.

Anmälan om Programutvecklare.NET med SharePoint-inriktning - Nackademin AB, Solna (pdf)