Anmälan om Solenergiprojektör specialisering solceller – Campus Varberg/Varbergs kommun. Varberg

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Solenergiprojektör specialisering solceller. Av anmälan framgår att anmälaren inte har fått en plats för lärande i arbete (LIA). Myndigheten lämnar ingen kritik till anordnaren.

Av författningarna framgår att det är anordnaren som ansvarar för att de studerande får arbetsplatsförlagda LIA-platser. Om anordnaren erbjuder en LIA-plats som är arbetsplatsförlagd och kvalitetssäkrad och den studerande tackar nej till platsen har anordnaren uppfyllt sina skyldigheter.

Av utredningen framgår att anmälaren påbörjade LIA-kursen planenligt. Två veckor efter kursstart avbröt anmälaren sin LIA på företaget då hen upplevde att arbetsuppgifterna som hen hade fått saknade ett tydligt syfte. Anordnaren framför att LIA-platsen var kvalitetssäkrad.

Huvudregeln är att den person som hävdar att något brustit är den som har bevisbördan att så är fallet. Anmälaren har inte inkommit med underlag som påvisar att LIA-platsens kvalitet var bristfällig. Därmed konstaterar myndigheten att anmälaren på eget initiativ har avbrutit LIA-kursen trots att anordnaren ordnat en kvalitetssäkrad LIA-plats. Myndighetens bedömning är att anordnaren uppfyller författningarnas krav och avslutar ärendet.

Anmälan om Solenergiprojektör specialisering solceller – Campus Varberg/Varbergs kommun. Varberg (pdf)