Anmälan om Trafikflygarutbildning Helikopter – Svensk Pilotutbildning AB, Säve

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Trafikflygarutbildning Helikopter i Säve.

Myndigheten konstaterar att pandemin medfört att inte alla studerande kunnat slutföra sin utbildning inom den planerade tiden. Trots att utbildningens slutdatum försenats för enskilda studerande så har det i utredningen inte framkommit något som tyder på att de studerande inte fått förutsättningar att uppnå kursernas mål. Myndigheten bedömer därför att utbildningsanordnaren lever upp till de krav som författningarna ställer.

Eftersom förseningarna uppstått redan under hösten 2019 påtalar myndigheten om vikten av att utbildningsanordnaren tar höjd i sin planering och resurssättning för de utbildningsspecifika förhållanden som har förhindrat de studerande slutföra utbildningen inom angiven tid.

Anmälan om Trafikflygarutbildning Helikopter – Svensk Pilotutbildning AB, Säve (pdf)