Anmälan om Trafiklärare - Lerums kommun, Vuxenutbildningen. Lerum

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Trafiklärare. Av anmälan framgår att den studerande anser att utbildningsanordnaren brister på områdena pedagogiskt stöd, organisation och daglig ledning, undervisning, värdegrund samt betyg. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar påtalanden gällande pedagogiskt stöd samt organisation och daglig ledning.

De studerande fick schemat förtydligat och anordnaren bör säkerställa en tydligare kommunikation med studerandegruppen

Utbildningsanordnaren har bekräftat att det vid utbildningsstarten saknades ett övergripande schema för utbildningen där kursmomenten framgick. Anordnaren har redogjort för att man vidtog åtgärder direkt efter att de studerande hade påtalat detta.

Utbildningsanordnaren har uppgett att man använder sig av flera digitala kanaler parallellt tills en ny digital plattform som är under utveckling kommer på plats. De har framfört att de har förståelse för att det i vissa fall kan uppfattas som oklart i vilken kanal den studerande ska söka information. Anordnaren har uppgett att utbildningen också använder yrkesrelaterade IT-verktyg i skolmiljön, och det innebär att de studerande har olika portaler de behöver kunna hantera.

Utbildningsanordnarens organisation och dagliga ledning av utbildningen uppfyller de krav som författningarna ställer. Myndigheten påtalar dock vikten av en tydlig kommunikation med de studerande, i synnerhet när flera kommunikationskanaler används.

Alla insatser av pedagogiskt stöd bör ha en dokumenterad planering

Utbildningsanordnaren har i samband med utredningen av anmälarens stödbehov kommit överens med anmälaren om att vid behov ersätta skriftliga prov med muntliga. Utbildningsanordnaren har inte tydliggjort innebörden av ”vid behov” i någon dokumenterad planering, vilket har medfört att anmälaren inte har haft kännedom om vad han kan begära eller förvänta sig.

Myndigheten bedömer sammantaget att utbildningsanordnaren anses ha tillgodosett anmälarens behov av anpassade kunskapskontroller men påtalar vikten för utbildningsanordnaren av att alltid upprätta en dokumenterad planering vid insatser av pedagogiskt stöd till studerande.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på områdena undervisning, värdegrund samt betyg. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om Trafiklärare - Lerums kommun, Vuxenutbildningen. Lerum (pdf)