Anmälan om Underhållstekniker inom processindustrin - Borlänge kommun. Borlänge

Myndigheten har tagit emot en anmälan från studerande på yrkeshögskoleutbildningen Underhållstekniker inom processindustrin. Av anmälan framgår bland annat att den studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd inte tillgodosetts, att den studerande fått ett betyg sänkt och att utbildningen inte är avgiftsfri. Myndigheten lämnar kritik på dessa delar av anmälan. På områdena av anmälan som gäller studerandeinflytande organisation och daglig ledning och värdegrund uppfyller anordnaren författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har inte tillgodosett behovet av särskilt pedagogiskt stöd

Anmälaren framför att hen innan utbildningsstart informerat anordnaren om sitt stödbehov som till största delen skulle utgöras av inläst kursmaterial och anpassade examinationer.

Utbildningsanordnaren har bekräftat leveransen av inläst kursmaterial har brustit, men de kan inte redogöra för att andra stödinsatser som exempelvis anpassad examination har getts eller planeras att ges anmälaren.

Då utbildningsanordnaren inte har vidtagit åtgärder som resulterat i att anmälaren har fått det särskilda pedagogiska behovet tillgodosett bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar bristen.

De studerande har fått bekosta skyddsutrustning

Av anmälan framgår att de studerande ska införskaffa och bekosta skyddskläder och skyddsutrustning själva.

Utbildningsanordnaren har uppgett att skyddsutrustning ska finnas till låns men att man rekommenderar de studerande att införskaffa den på egen hand. Myndigheten har tagit del av introduktionsbrevet av vilket det framgår att de studerande förväntas införskaffa skyddskläder och skyddsutrustning. Av brevet framgår inte att det skulle finnas ett kostnadsfritt alternativ.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har tillhandahållit kostnadsfria alternativ gällande skyddsutrustning, vilket strider mot författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar bristen.

Utbildningsanordnaren sänkte ett redan meddelat betyg

Anmälaren uppger att en månad efter att hen fått besked om betyget Godkänt i en kurs ska anordnaren ha ändrat betyget ha till Icke Godkänt.

Utbildningsanordnaren motiverar sänkningen av betyget med att de i efterhand har konstaterat att anmälaren hade låg närvaro på LIA-kursen.

Myndigheten riktar kritik mot anordnaren då de har frångått de förvaltningsrättsliga principerna om gynnande beslut och sänkt ett meddelat betyg.

Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar bristen.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på områdena studerandeinflytande, organisation och daglig ledning och värdegrund. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om Underhållstekniker inom processindustrin -
Borlänge kommun. Borlänge
(pdf)