Anmälan om VA-projektör– Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås

Myndigheten har tagit emot en anmälan gällande utbildningen VA-projektör. Utifrån underlaget i utredningen bedömer myndigheten att utbildningens anskaffning av platser för lärande i arbete (LIA) har brustit. På området värdegrund uppfyller utbildningsanordnaren författningarnas krav.

Anskaffningen av LIA-platser på utbildningen brister

Anmälaren anför att hen inte har fått komma ut på LIA-arbetsplats för samtliga LIA-kurser på utbildningen. Anordnaren ersatte kurserna LIA 1 och LIA 2 med skriftiga uppgifter. Vidare redogör anmälaren för att ersättningsuppgiften för LIA 2 var felaktigt utformad och att hen inte har fått möjlighet att påbörja LIA 3 trots att vederbörande har uppfyllt förkunskaperna för denna kurs.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att anmälaren fick slutföra kursen LIA 1 genom att lösa en projektuppgift genom en skriftlig rapport. Vidare framför utbildningsanordnaren att man erbjöd en arbetsplatsförlagd LIA inför kursen LIA 2, som hen valde att avböja. Även då fick anmälaren en ersättningsuppgift som relaterar till kursmålen. Utbildningsanordnaren redogör för att kursen LIA 3 föregås av förkunskapskrav som anmälaren vid tidpunkten för anmälan inte uppfyllde i sin helhet och som anges i kursplanen.

Myndigheten konstaterar att anmälaren inte var på en arbetsplatsförlagd LIA för kurserna LIA 1 och LIA 2. I båda fallen fick anmälaren utföra en skolförlagd ersättningsuppgift.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har i samband med kursen LIA 2 erbjudit en LIA-plats som inte är i närheten av utbildningsorten eller den studerandes hemort.

Vidare konstaterar myndigheten att anmälaren inte uppfyllde förkunskapskraven som är kopplade till kursen LIA 3 då hen inte har genomfört kursen LIA 2.

Myndigheten bedömer att anordnaren har brustit genom att inte förlägga kurserna LIA 1 och LIA 2 åt anmälaren på en arbetsplats.

Enligt myndigheten strider erbjudandet av en LIA-plats för LIA 2 som inte var i närområdet av utbildningsorten mot utbildningens gängse upplägg.

Myndigheten bedömer sammantaget att utbildningsanordnaren inte har tagit sitt sistahandsansvar för anskaffning av arbetsplatsförlagd LIA för kurserna LIA 1 och LIA 2. Följaktligen bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav. Myndigheten bedömer att bristen för kursen LIA 2 kvarstår och följer därmed upp ärendet.

Utbildningsanordnaren motverkar aktivt kränkande behandling på utbildningen

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man har utrett de synpunkter som framfördes av anmälaren gällande klassen. Vidare har platschefen samtidigt utrett de synpunkter som gällde utbildningsledarens agerande. Anordnaren har skickat in skolans värdegrund och policydokument till myndigheten.

Myndigheten bedömer att anordnaren aktivt motverkar kränkande behandling på utbildningen och har omhändertagit de synpunkter som framkom av anmälan. Därför bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om VA-projektör– Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås (pdf)