Anmälan om VA-projektör– Folkuniversitetet i Uppsala. Västerås

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från studerande på yrkeshögskoleutbildningen VA-projektör. Av anmälan framgår att anmälaren inte har fått komma ut på en arbetsplatsförlagd LIA för varken LIA 1 eller LIA 2 och följaktligen inte heller kunnat uppfylla de förkunskapskrav som krävs inför LIA 3. Under utredningen har den studerande framfört att hen har påverkats negativt i sin studiegång . Myndigheten lämnar kritik på granskningsområdet lärande i arbete, då anordnaren inte uppfyllt författningarnas krav.

Brister i LIA-platsanskaffningen

Anmälaren anför att hen inte har fått komma ut på LIA-arbetsplats för samtliga LIA-kurser på utbildningen. Anordnaren ersatte kurserna LIA 1 och LIA 2 med skriftiga uppgifter, och på så sätt har anmälaren även förlorat möjligheten att komma ut på LIA 3 och därmed att ta examen som övriga i klassen.

Utbildningsanordnaren har redogjort att anmälaren fick slutföra kursen LIA 1 genom att lösa en projektuppgift via en skriftlig rapport. Vidare framför utbildningsanordnaren att man erbjöd en arbetsplatsförlagd LIA inför kursen LIA 2, som hen valde att avböja på grund av LIA-platsens geografiska placering. Även då fick anmälaren en ersättningsuppgift, ett VA-projekteringsuppdrag, som anmälaren valde att inte slutföra. Utbildningsanordnaren redogör att kursen LIA 3 föregås av förkunskapskrav som anmälaren vid tidpunkt för anmälan inte uppfyllde i sin helhet och som anges i kursplanen.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har brustit i sitt sistahandsansvar att säkerställa relevanta platser för kurserna LIA 1 och 2 åt anmälaren.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har tagit det yttersta ansvaret för anskaffning av LIA-platser och brustit i att säkerställa möjligheten att uppfylla de förutsättningar som krävs inför LIA 3. Följaktligen bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav.

Anmälan om VA-projektör– Folkuniversitetet i Uppsala. Västerås (pdf)